Menu Menu

Codul etic

Principii etice privind responsabilitatea societală și socială

PREAMBUL

 

Membrul echipei aderă la responsabilitatea socială în cadrul activității întreprinderii la nivel mondial (denumită la nivel internațional adesea ƒ„CSR (Corporate Social Responsability)”). Prezentul „Cod etic” privind responsabilitatea socială (denumit în continuare „COE (Code of Ethics)”) stabilește, ca principiu călăuzitor al întreprinderii, ce înseamnă aceasta în special cu privire la condițiile de muncă, compatibilitatea socială și ecologică, precum și transparența, colaborarea în condiții de încredere și dialogul. Aspectele abordate în acest COE reprezintă baza comună de valori a grupului de societăți Bachmann la nivel mondial.

1. Conceptul fundamental privind conducerea întreprinderii cu responsabilitate socială

 

Acest COE are la bază un concept fundamental comun privind conducerea întreprinderii cu responsabilitate socială. Aceasta înseamnă că membrul echipei aplică respectivul concept ținând cont de consecințele deciziilor și acțiunilor sale în cadrul întreprinderii sub aspect economic, tehnologic, precum și social și ecologic și generând o echilibrare adecvată a

intereselor. Angajatul subsemnat contribuie voluntar, în limita respectivelor sale capacități și sfere de acțiune, la bunăstarea și la dezvoltarea durabilă a societății globale în locațiile în care acesta activează. În acest sens, el se orientează în funcție de valorile și principiile etice general valabile, în special integritatea și onestitatea și respectul demnității umane.

2. Domeniul de valabilitate

 

2.1 Acest COE este valabil la nivel mondial, pentru toate filialele și societățile grupului Bachmann.

2.2 Membrul echipei se obligă să susțină respectarea conținuturilor acestui COE în întregul lanț de generare de valori adăugate în cadrul grupului și în afara acestuia, în limitele respectivelor sale capacități și sfere de activitate.

3. Aspecte-cheie ale conducerii întreprinderii cu responsabilitate socială

 

Membrul echipei participă în mod activ la observarea și respectarea durabilă a valorilor și principiilor specificate în continuare.

3.1 Respectarea legislației

 

Membrul echipei respectă legislația în vigoare și alte reglementări legale valabile ale țărilor în care activează. În țările cu un cadru instituțional slab, acesta verifică cu grijă care bune practici din propria țară trebuie aplicate pentru a sprijini conducerea cu responsabilitate a întreprinderii. Dacă aceasta nu stă în puterea sa, atunci el raportează - în caz de încălcări grave - către persoana sa de încredere din cadrul firmei.

3.2 Integritatea și guvernanța organizațională

 

3.2.1 Membrul echipei își ghidează acțiunile în funcție de valorile și principiile etice general valabile, în special integritatea, onestitatea, respectul față de demnitatea umană, o atitudine deschisă și nediscriminarea pe bază de religie, ideologie, sex și principii etice.

3.2.2 Membrul echipei respinge toate formele de corupție și mită în sensul respectivei convenții ONU. El susține în mod adecvat transparența, acțiunile integre și o conducere și un control exercitate cu responsabilitate în cadrul întreprinderii.

3.2.3 Membrul echipei aplică practici comerciale curate și recunoscute și practică o concurență loială. În procesul concurențial, el urmărește un comportament profesional și prestarea unei munci de calitate. El întreține relații de parteneriat și de încredere cu autoritățile de reglementare.

3.3 Interesele consumatorului

 

În ce privește interesele consumatorului, membrul echipei respectă prescripțiile privind protecția consumatorului și aplică practici adecvate de distribuție, marketing și informare. Grupele care necesită o protecție deosebită (de ex. protecția tinerilor) beneficiază de o atenție sporită.

3.4 Comunicarea

 

Membrul echipei comunică deschis și cu orientare spre dialog despre cerințele din prezentul COE și despre punerea în practică a acestuia în fața angajaților, clienților, furnizorilor și a altor grupe de interese și grupe implicate. Toate documentele și actele se întocmesc cu responsabilitate, nu se modifică sau distrug în mod neonest și se păstrează în condiții adecvate. Secretele de întreprindere și informațiile comerciale ale partenerilor se tratează cu tact și confidențialitate.

3.5 Drepturile omului

 

Membrul echipei participă la promovarea drepturilor omului. El respectă drepturile omului conform Cartei ONU și în special drepturile specificate mai jos:

3.5.1 Sfera privată

 

Protecția sferei private.

3.5.2 Sănătatea și siguranța

 

Menținerea sănătății și a siguranței muncii, în special asigurarea unui mediu de lucru sigur și benefic pentru sănătate, pentru a preveni accidentele și rănirile.

3.5.3 Hărțuirea

 

Protejarea angajaților împotriva hărțuirii sau abuzului angajaților la nivel fizic, sexual, psihic sau verbal.

3.5.4. Dreptul la liberă opinie

 

Protejarea și acordarea dreptului la liberă opinie și la liberă exprimare a angajaților.

3.6 Condițiile de muncă

 

Membrul echipei respectă următoarele norme de lucru centrale ale OIM:

3.6.1 Munca prestată de copii

 

Interdicția muncii prestate de copii, deci a angajării de persoane cu vârsta sub 15 ani în măsura în care reglementările legale locale nu stabilesc o limită de vârstă mai mare și în măsura în care nu sunt permise excepții.

3.6.2 Munca forțată

 

Interdicția muncii forțate de orice tip.

3.6.3 Interdicția discriminării

 

Tratarea nediscriminatorie a tuturor angajatelor și angajaților.

3.7 Protecția mediului

 

Membrul echipei respectă prevederile și standardele privind protecția mediului, care vizează sfera sa de responsabilitate, și acționează în toate locațiile ținând cont de principiile ecologice. În plus, acesta tratează resursele naturale cu responsabilitate și conform principiilor Declarației de la Rio.

3.8 Angajamentul civic

 

Salutăm contribuția membrului echipei la dezvoltarea socială și economică a țării și regiunii în care acesta activează și susținerea unor activități voluntare corespunzătoare ale colegelor și colegilor săi.

4. Aplicarea și impunerea

 

Membrul echipei depune toate eforturile adecvate și rezonabile pentru punerea în practică și aplicarea principiilor și valorilor descrise în acest CEO. Partenerilor contractuali li se vor comunica la cerere și în condiții de reciprocitate principalele măsuri, astfel încât să se poată deduce modul în care se asigură respectarea acestora. Nu există niciun drept privind transmiterea de secrete de întreprindere sau secrete comerciale, de informații referitoare la concurență sau alte informații cu caracter confidențial.